Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres IlavaHľadať
 
 

Úradné oznamy

MikulášVytlačiť
 

Dňa 5.12.2009 o 16:30 hod. príde Mikuláš pred kaplnku v Bohuniciach. Pozývame všetky deti a rodičov i k zasvieteniu vianočného stromčeka.

 


 
 

Pomenovanie ulíc v obciVytlačiť
 

    Návrh na pomenovanie ulíc vyplýva z právomocí obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení a vyhlášky č. 31/2003 v znení neskorších predpisov (č. 141/2015). Pomenovanie nadväzuje na schválený územný plán obce, pasportizáciu ciest a štandardizuje tak  adresy v obci tzn. ulica, číslo, obec, PSČ.

Názvy ulíc by mali reflektovať históriu obce, miestne špecifiká, významné nežijúce osobnosti, udalosti, veci a podobne. K návrhu je priložené grafické usporiadanie ulíc na mape obce, pričom sú farebne odlíšené.

Pripravili sme pre Vás anketu na výber názvu jednotlivých ulíc v našej obci. Ulice na mapke sú farebne označené s alternatívami názvov - stačí len kliknúť na ten Váš. Prípadné ďalšie Vaše návrhy môžete zaslať priamo na web, e-mailom alebo listom na obecný úrad.

Návrh pomenovania ulíc:

Fialová farba - Hlavná ulica / Nemšovská ulica

Modrá farba - Krivoklátska ulica / Ulica Jána Matejka / Ulica Boženy Riznerovej / Ulica Medňanských / Ulica Ľudmily Podjavorinskej / Kaštieľska ulica

Žltá farba - Za potokom

Hnedá farba - Pod hôrkou / Pod járkom / K járku

Oranžová farba - Záhumenská ulica / Záhumnie

Čierna farba - K železnici / K Váhu

Červená farba - Chmelínska ulica / Chmelínec / K sadu / Do sadov / Pod sadom

Zelená farba - Pod rybníkom


 
 

Upozornenie na zvýšené požiarne nebezpečenstvoVytlačiť
 

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na §21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarrmi v znení neskorších predpisov

vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 8. júla 2019 8:00 hod. do odvolania.

    V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný bio odpad
 • zakladať oheň

    Celé znenie vyhlášky HaZZ je priložené v prílohe.

 

ODVOLANÉ od 14.8.2019 12:00 hod.


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2018Vytlačiť
 

Mesiac 2018
Január 12.1. 26.1.  
Február 9.2. 23.2.  
Marec 9.3. 23.3.  
Apríl 6.4. 20.4.  
Máj 4.5. 18.5.  
Jún 1.6. 15.6. 29.6.
Júl 13.7. 27.7.  
August 10.8. 24.8.  
September 7.9. 21.9.  
Október 5.10. 19.10.  
November 2.11. 16.11. 30.11.
December 14.12. 28.12.  

 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
 • Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.


 
 

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy - 10.11.2018.Vytlačiť
 

      Na základe harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku  2018 Vám oznamujeme:

 

 • zapisovateľkou miestnej (okrskovej) volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Bohunice je:

                  Adela Zlatošová, bytom Bohunice 35

                  číslo telefónu: 0911 092 274

                  e-mail : info@obecbohunice.sk

 

 • elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie (okrskovej volebnej komisie): info@obecbohunice.sk

 

 • počet obyvateľov obce Bohunice k 20.7.2018 je 777 obyvateľov

 

 • počet volebných obvodov - 1

 

 • počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa volí - 7

 

 • minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre volby starostu obce je 100 podpisov

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Bohunice zo dňa 10. 11. 2018

Za starostu obce bol zvolený:                                               Počet platných hlasov:          

Peter Hajdúch, Ing                                                                       163

Kandidáti zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Meno priezvisko:                                                                   Počet platných hlasov

Martin Hajdúch                                                                             144

Marián Zlatoš, Ing.                                                                        139

Ivan Mojto, Ing.                                                                            136                      

Lenka Suchánková, Bc.                                                                  136

Milan Šatka                                                                                   133

Michaela Koyšová                                                                          129

Peter Sidor                                                                                    125

 


 
 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Bohunice“Vytlačiť
 

    Obec Bohunice podľa § 14 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Bohunice“.

Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bohuniciach a na internetovej stránke www.obecbohunice.sk tu.

 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 10.11.2018Vytlačiť
 

    Obec Bohunice  uverejňuje  podľa §173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Bohunice.

Volebný obvod č. 1

 1. Martin Hajdúch, 34 r., živnostník, nezávislý kandidát
 2. Michaela Koyšová, 35 r., zdravotná asistentka, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
 3. Ivan Mojto, Ing., 29 r., kontrolór, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
 4. Peter Sidor, 24 r., SZČO, nezávislý kandidát
 5. Lenka Suchánková, Bc., 21 r., študentka, nezávislá kandidátka
 6. Milan Šatka, 42 r., štátny zamestnanec,  Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
 7. Marián Zlatoš, Ing.,  34 r., technik, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

 

    Obec Bohunice  uverejňuje  podľa §178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Bohunice.

 

 1. Peter Hajdúch, Ing., 40 r., starosta obce, nezávislý kandidát.

 


 
 

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu obce BohuniceVytlačiť
 

    Obec Bohunice ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že prerokovanie návrhu územného plánu obce Bohunice sa uskutoční v lehote od 26.06.2018 do 26.07.2018.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bohuniciach a na internetovej stránke www.eco-cities.eu/bohunice a na www.obecbohunice.sk

    Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na stanoviská a pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

    Verejné ústne prerokovanie návrhu územného plánu obce Bohunice a správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 20. júla 2018 o 15.00 hod. v priestoroch kaštieľa Bohunice.


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na predmet s názvom „Nové ihrisko pre deti“Vytlačiť
 

    Obec Bohunice, Bohunice 103, 018 52 Bohunice ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzýva v súlade s § 117 zákona na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Nové ihrisko pre deti“.

 Všetky potrebné informácie k výzve sú uvedené v prílohách tejto výzvy.


 
 
Položky 1-10 z 157

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka