Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres Ilava

Úradné oznamy

MikulášVytlačiť
 

Dňa 5.12.2009 o 16:30 hod. príde Mikuláš pred kaplnku v Bohuniciach. Pozývame všetky deti a rodičov i k zasvieteniu vianočného stromčeka.

 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
 • Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.


 
 

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy - 10.11.2018.Vytlačiť
 

      Na základe harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku  2018 Vám oznamujeme:

 

 • zapisovateľkou miestnej (okrskovej) volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Bohunice je:

                  Adela Zlatošová, bytom Bohunice 35

                  číslo telefónu: 0911 092 274

                  e-mail : info@obecbohunice.sk

 

 • elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie (okrskovej volebnej komisie): info@obecbohunice.sk

 

 • počet obyvateľov obce Bohunice k 20.7.2018 je 777 obyvateľov

 

 • počet volebných obvodov - 1

 

 • počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa volí - 7

 

 • minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre volby starostu obce je 100 podpisov

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Bohunice zo dňa 10. 11. 2018

Za starostu obce bol zvolený:                                               Počet platných hlasov:          

Peter Hajdúch, Ing                                                                       163

Kandidáti zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Meno priezvisko:                                                                   Počet platných hlasov

Martin Hajdúch                                                                             144

Marián Zlatoš, Ing.                                                                        139

Ivan Mojto, Ing.                                                                            136                      

Lenka Suchánková, Bc.                                                                  136

Milan Šatka                                                                                   133

Michaela Koyšová                                                                          129

Peter Sidor                                                                                    125

 


 
 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Bohunice“Vytlačiť
 

    Obec Bohunice podľa § 14 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Bohunice“.

Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bohuniciach a na internetovej stránke www.obecbohunice.sk tu.

 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 10.11.2018Vytlačiť
 

    Obec Bohunice  uverejňuje  podľa §173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Bohunice.

Volebný obvod č. 1

 1. Martin Hajdúch, 34 r., živnostník, nezávislý kandidát
 2. Michaela Koyšová, 35 r., zdravotná asistentka, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
 3. Ivan Mojto, Ing., 29 r., kontrolór, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
 4. Peter Sidor, 24 r., SZČO, nezávislý kandidát
 5. Lenka Suchánková, Bc., 21 r., študentka, nezávislá kandidátka
 6. Milan Šatka, 42 r., štátny zamestnanec,  Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
 7. Marián Zlatoš, Ing.,  34 r., technik, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

 

    Obec Bohunice  uverejňuje  podľa §178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Bohunice.

 

 1. Peter Hajdúch, Ing., 40 r., starosta obce, nezávislý kandidát.

 


 
 
Položky 1-5 z 152

webygroup

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica


1120730

Úvodná stránka