Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres IlavaHľadať
 
 

Úradné oznamy

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostíVytlačiť
 

    Upozorňujeme na povinnosť podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 31.1.2018. Daňové priznanie sa podáva len v prípade, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Vzory tlačív získate tu.


 
 

Rozhodnutie o predĺženie stavebného povolenia vodnej stavbyVytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2017Vytlačiť
 

                                                                                                 

 

Mesiac

    Termín  
Január 13.1. 27.1.  
Február 10.2. 24.2.  
Marec 10.3. 24.3.  
Apríl 7.4. 21.4.  
Máj 5.5. 19.5.  
Jún 2.6. 16.6. 30.6.
Júl 14.7. 28.7.  
August 11.8. 25.8.  
September 8.9. 22.9.  
Október 6.10. 20.10.  
November 3.11. 16.11.  
December 1.12. 15.12. 19.12.

 


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

    Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo
vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 
 

Zverejnenie emailovej adresy pre voľbyVytlačiť
 

    Obec Bohunice, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Hajdúchom pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Bohuniciach:  info@obecbohunice.sk  


 
 

Stav zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarovVytlačiť
 

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 4. júla 2017 8:00 hod. do odvolania.

    V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch sa zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný bio odpad
 • zakladať oheň

    Celé znenie vyhlášky HaZZ je priložené v prílohe.


 
 

Oznámenie o prerokovaní zadania UP BohuniceVytlačiť
 

 

    V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Bohunice obstaráva územný plán obce.

    V súlade s ustanoveniami § 20 stavebného zákona v znení neskorších predpisov bolo vypracované Zadanie na územný plán obce Bohunice v obsahu a rozsahu podľa vyhlášky č. 55/2001 Z. z.

    Zadanie je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bohuniciach a na internetovej stránke:

www.eco-cities.eu/bohunice

(uvedenú adresu vpíšte do ľavého horného okienka prehliadača a potvrďte klávesou Enter)

a zároveň je k nahliadnutiu tu na stánke obce ako príloha tohto oznámenia.

     Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

 


 
 

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Bohunice Vytlačiť
 

    Obec Bohunice, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie obstarávania územného plánu obce Bohunice.

    Na základe ustanovenia § 19b stavebného zákona je možné predložiť navrhované zámery, požiadavky a podklady pre spracovanie územného plánu obce v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia do podateľne obecného úradu Bohunice alebo poštou na adresu: Obecný úrad Bohunice, Bohunice 103, PSČ 018 52.


 
 

Vyhlásenie výsledkov komunálnych volieb 2014Vytlačiť
 

Vo volebnom okrsku v Bohuniciach sa zistili tieto výsledky:

    Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu bolo 627 voličov,
pričom na voľbách sa zúčastnilo 392 voličov, čo predstavuje 62,52% účasť.


Na starostu obce podľa poradového čísla získali jednotliví kandidáti nasledujúci počet hlasov:

 • Štefan Blažek - 60 hlasov
 • Ing. Peter Hajdúch - 201 hlasov
 • Jozef Prekop - 127 hlasov

Za starostu obce bol zvolený Ing. Peter Hajdúch s najvyšším počtom hlasov.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva získali podľa poradového čísla nasledovný počet hlasov:

 • Ing. Ľubomír Barták - 200 hlasov
 • Ing. Dušan Behanec - 169 hlasov
 • Martin Hajdúch - 213 hlasov
 • Ing. Ivan Mojto - 211 hlasov
 • Dominik Pecucha - 203 hlasov
 • Milan Šatka - 235 hlasov
 • Jozef Zlatoš - 180 hlasov
 • Ing. Marián Zlatoš - 201 hlasov
 • Mgr. Silvia Zlatošová - 183 hlasov

Za poslancov boli zvolení siedmi s najvyšším počtom hlasov a to:
Milan Šatka, Martin Hajdúch, Ing. Ivan Mojto, Dominik Pecucha, Ing. Marián Zlatoš, Ing. Ľubomír Barták a Mgr. Silvia Zlatošová.


 
 

Informácia obvodného úradu životného prostrediaVytlačiť
 

    Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne vydal informáciu o postupe pri výrube stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach, ktorej presné znenie si môžete prečítať v priloženom dokumente.


 
 
Položky 11-20 z 157

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka