Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres IlavaHľadať
 
 

Úradné oznamy

Upozornenie na dodržiavanie zákona - spaľovanie odpadovVytlačiť
 

    Upozorňujeme občanov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti je zakázané a previnilcom hrozí finančná sankcia. Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky.

    Spaľovanie odpadu predstavuje porušovanie zákona o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.

    Zároveň platí i zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov či verejnej zelene. Tento odpad sa teda nesmie ani spaľovať, ani ukladať na skládky odpadov, ale iba zhodnocovať. Jedným z možných a najjednoduchších riešení je jeho kompostovanie. Lístie, trávu a drevnú hmotu môžeme spoločne s bioodpadom z kuchyne (zvyšky z jedál, odpad z čistenia ovocia a zeleniny) použiť na výrobu kompostu.

    Správajme sa prosím ohľaduplne voči svojmu okoliu a životnému prostrediu.


 
 

Zaburinenie pozemkovVytlačiť
 

    Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín tzn. majú povinnosť udržiavať poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín. Viac informácii v priloženom liste.


 
 

Celoplošná deratizáciaVytlačiť
 

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďuje zabezpečiť vykonanie regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území obcí a miest v termíne od 15.4.2016 do 15.5.2016. Deratizáciu musia vykonať mestá a obce, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, a fyzické osoby - občania. Viac informácii v priloženom rozhodnutí.


 
 

Zasadanie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Vážení občania,

    v piatok dňa 20. mája 2016 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase o 19:00 hod. v priestore kaštieľa.

Program obecného zastupiteľstva je nasledovný:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho OcZ
 3. Schválenie VZN č. 1/2016 – o poskytovaní príspevku na školskú dochádzku
 4. Prerokovanie  návrhu výmeny pozemkov obce
 5. Prerokovanie darovania pozemkov vo verejnom záujme a sprievodných nákladov
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia
 9. Záver

 
 

Voľby do NR SR 2016Vytlačiť
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu  5. marca 2016  

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady SR sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený 

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody,  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Spôsob voľby 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličov: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:  meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 

Voľba poštou 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta pobytu v cudzine. Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o  voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,  poučenie o spôsobe hlasovania. 
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. 
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr 


 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Vážení občania,

    v piatok dňa 26. februára 2016 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase o 19:00 hod. v priestore kaštieľa.

Program obecného zastupiteľstva je nasledovný:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho OcZ
 3. Schválenie výšky dotácie na dieťa v CVČ
 4. Prerokovanie návrhu výmeny pozemkov obce
 5. Prerokovanie návrhu odpredaja pozemkov obce
 6. Rôzne:
 • Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015

    7. Diskusia

    8. Schválenie uznesenia

    9. Záver

 


 
 

Zverejnenie emailovej adresyVytlačiť
 

Obec Bohunice, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Hajdúchom pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Bohuniciach:  info@obecbohunice.sk  


 
 

Povinnosť nahlasovania zakáľačkyVytlačiť
 

    Pripomíname všetkým občanom povinnosť nahlasovania domácej zakáľačky ošípaných a hovädzieho dobytka. Povinnosť nahlasovania vyplýva zo zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Nahlasovanie realizujte na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Púchove na tel. čísle 042/4710186.


 
 

Verejné pripomienkovanie Plánu Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja obce BohuniceVytlačiť
 

    Obec Bohunice, v rámci spracovávania Plánu Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja obce (PHSR) pre roky 2014 - 2020, Vám (občanom obce Bohunice) predkladá na spripomienkovanie návrh tohto plánu. Priložená je tiež analytická časť, ktorá tvorila východisko pri spracovávaní plánu rovnako ako dotazníky, ktoré ste vyplnené odovzdali na obecnom úrade. Tento materiál určuje smer, ktorým sa bude obec uberať a ktorý vzniká v spolupráci s Vami  - občanmi obce Bohunice.

    Vaše pripomienky očakávame v písomnej podobe na e-mail obce, do schránky pri obecnom úrade alebo osobne do zápisnice najneskôr do 15.3.2015. Ďakujeme.


 
 

Upozornenie na dodržiavanie zákonaVytlačiť
 

    Upozorňujeme občanov na dodržiavanie zákona v oblasti ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, konkrétne o povinnosti predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Presnejšie znenie upozornenia doručeného z Obvodného pozemkového úradu v Považskej Bystrici nájdete v priloženom dokumente.


 
 
Položky 21-30 z 157

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka