Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres IlavaHľadať
 
 

Úradné oznamy

Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Vážení občania,

    v piatok dňa 8. augusta 2014 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase o 19:00 hod. v priestore kaštieľa.

Program obecného zastupiteľstva je nasledovný:

1. Úvod

2. Schválenie VZN č.1/2014 o dotáciách
3. Schválenie VZN č.2/2014 o zásobovaní vodou + list prokurátora
4. Úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie
5. Počet a odmeňovanie poslancov na ďalšie volebné obdobie
6. Program odpadového hospodárstva obce do 2015
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014Vytlačiť
 

    Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

    Právo voliť do orgánov samosprávy obce majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

    Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

    Za starostu obce môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.


 
 

Vyhlásenie kandidatúryVytlačiť
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Bohuniciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Štefan Blažek, 47 r., nezamestnaný, Bohunice 66, nezávislý kandidát

2. Peter Hajdúch, Ing., 36 r., Bohunice 24,ekonóm, nezávislý kandidát

3. Jozef Prekop,  65 r., Bohunice 180,  dôchodca,  nezávislý kandidát

 

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov  Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach  

15. novembra  2014

Miestna volebná komisia v Bohuniciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1.   Ľubomír Barták,  Ing.,  28 r.,  projektant,  Bohunice 235, nezávislý kandidát

2.   Dušan Behanec,  Ing.,  31 r.,  plánovač,  Bohunice 244, nezávislý kandidát

3.   Martin Hajdúch,  30 r.,  živnostník, Bohunice 24, SNS, SMER – SD

4.   Ivan Mojto,  Ing.,  25 r. ,  kontrolór, Bohunice 144,  nezávislý kandidát

5.   Dominik Pecucha,  28 r.,  vodič z povolania,  Bohunice 74,  SNS, SMER – SD 

6.   Milan Šatka,  38 r.,  štátny zamestnanec,  Bohunice 198,  SNS, SMER – SD

7.   Jozef Zlatoš,  54 r., montér hydrauliky,   Bohunice 9, SNS, SMER – SD

8.   Marián Zlatoš,  Ing.,  30 r., produktový aplikačný inžinier,  Bohunice 35,

      SNS, SMER – SD

9.   Silvia Zlatošová,  Mgr.,  27 r., samostatný odborný referent,  Bohunice 118,

      SNS, SMER – SD


 
 

Oznámenie k vývozu smetíVytlačiť
 

    V súvislosti s odvozom odpadov z obce Bohunice, obec pri obhliadke miestnych komunikácii a verejných priestranstiev zistila, že na pozemkoch mnohých vlastníkov v obci  rastú drevné porasty (ovocné a iné stromy), ktorých konáre zasahujú sieť elektrického vedenia verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a v prípade vetra môžu spôsobovať skrat na elektrickom vedení, a tým výpadok verejného osvetlenia a zároveň svojimi rozmermi zabraňujú k prenikaniu svetla verejného osvetlenia na komunikácie.

    Špecifickým problémom sú prerastené stromy za hranice pozemkov, ktoré obmedzujú užívanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, bránia riadnemu užívaniu komunikácií, zasahujú do jazdného profilu komunikácií a bránia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

    V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je vlastník pozemku aj vlastníkom dreviny. Na základe tejto skutočnosti Vás ako vlastníkov predmetného drevného porastu žiadame o jeho vypílenie a to tak, aby svojim vzrastom nezasahoval do elektrického vedenia, miestneho rozhlasu, nebránil plnému funkčnému využitiu svietidiel  verejného osvetlenia, nepresahoval hranice Vášho pozemku, nebránil priechodnosti a prejazdnosti komunikácií.

Uvedenú úpravu žiadame vykonať do 31.12.2014.

    V prípade, ak nedôjde k náprave zo strany vlastníkov, vykoná opílenie prípadne aj vypílenie obec bez ďalšieho upozornenia, na náklady vlastníka. Veríme, že našu požiadavku pochopíte, uznáte jej opodstatnenosť a žiadosti vyhoviete.

    Zároveň Vás upozorňujeme, že úpravu, resp. orezanie vetiev stromov by mala vykonať odborne zdatná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu na majetku a zdraví osôb. Na výrub stromov s obvodom kmeňa 40 cm rastúcich mimo lesa (stromov rastúcich v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách s obvodom kmeňa 80 cm), merané 130 cm nad zemou, je potrebné povolenie  príslušného orgánu ochrany prírody, t.j. obce. Žiadosť o výrub je možné vyžiadať na obecnom úrade v Bohuniciach.

    Vývozca odpadu upozorňuje občanov, aby do smetných nádob nedávali horúci popol a odpad, ktorý sa separuje (sklo, PET fľaše, kovy), príp. stavebný odpad. Pracovníci vykonávajúci zber majú výslovný príkaz smetné nádoby s podozrením na horúci popol nevyprázdňovať. Taktiež v zimnom období vývozca neručí za vyprázdnenie smetnej nádoby, ktorej obsah je zamrznutý (primrznutý), tzn. že sa samovoľne pri preklopení smetnej nádoby nevyprázdni.


 
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostíVytlačiť
 

    Upozorňujeme na povinnosť podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 2.2.2015. Daňové priznanie sa podáva len v prípade, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Vzory tlačív získate tu.


 
 

Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Vážení občania,

    v piatok dňa 28. februára 2014 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase o 19:00 hod. v priestore kaštieľa.


 


 
 

Odporúčania k mimoriadným udalostiamVytlačiť
 

    Vzhľadom na extrémne výkyvy počasia Vám v prílohe prikladáme zopár odporúčaní ako postupovať pri mimoriadnych udalostiach.


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 


 
 

Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

    Vážení občania,

    v piatok dňa 12. apríla 2013 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase o 19:00 hod. v priestore kaštieľa.


 
 

Stavebné povolenie - verejná vyhláškaVytlačiť
 

Stavebné povolenie na stavbu "Bohunice - Rozšírenie NNK siete Remšík".


 
 
Položky 31-40 z 157

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka