Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres IlavaHľadať
 
 

Program odpadového hospodárstva

Úroveň vytriedenia odpadov

Obec Bohunice dosiahla za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo výške 24,81 %.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov je 10,00 EUR / t. Sadzba platí pre obdobie od 1.3.2019 do 28.2.2020.

Výpočet úrovne triedenia za 2018 v prílohe.


 

Systém zberu odpadu v obci

    Základným pravidlom pri zbere odpadu je skutočnosť, že odpady z domácnosti môžete odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Okrem výnimiek uvedených v zákone, musí takáto osoba mať zmluvu s obcou Bohunice.

Plasty

    Na zber plastov (PET flaše z nápojov, plastové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z pokrmov, obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov) sa používajú žlté vrecia. Plasty sa odovzdávajú čisté a zbavené iných materiálov, pričom treba zmenšiť ich objem stlačením alebo zošliapnutím. Následne sa odovzdajú v zmysle harmonogramu zberu separovaných zložiek odpadu. Medzi plasty nepatrí linoleum - PVC, guma, plastové obaly od motorových olejov, plastové obaly od lepidiel a farieb, molitan, novodurové rúrky.

Sklo

    Na zber skla (flaše z nevratných nápojových obalov, poháre, zaváracie flaše) sa používajú zelené vrecia. Črepy a tabuľové sklo z okien a dverí sa odovzdáva v pevných nádobách príp. kusovo počas zberu v zmysle harmonogramu zberu separovaných zložiek odpadu. Medzi sklo nepatrí porcelán, keramika, sklobetón, zrkadlá, sklo s drôteným výpletom, autosklá, TV obrazovky, osvetľovacie trubice, žiarivky a žiarovky.

Kovy

    Na zber kovov (kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky) sa používajú červené vrecia. Kusové objemné kovy sa odovzdávajú v pevných nádobách príp. samostatne počas zberu v zmysle harmonogramu zberu separovaných zložiek odpadu.

Papier

    Na zber papiera (papierové obaly, krabice, kartóny, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky) sa používajú modré vrecia. Medzi separovaný papier nepatrí mokrý, mastný papier alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby.

Jedlé oleje a tuky

    Jedlé oleje a tuky sa zbierajú tak, že sa v kvapalnej podobe (nie horúce) nalejú do PET fliaš, uzatvoria sa a následne sa vhodia do označeného zberného kontajnera určeného výlučne na zber jedlých olejov a tukov, ktorý sa nachádza pri obecnom úrade.

Textil

    Vytriedené šatstvo a textil určený na ďalšie použitie sa vkladá do zberného zariadenia určeného iba na textil. Do zariadenia sa vkladá čistý textil zabalený vo vreciach alebo taškách.  Kontajner na zber textilu je umiestnený pri obecnom úrade.

Nespotrebované lieky

    Odpadové tzn. nespotrebované lieky sa odovzdávajú vo všetkých verejných lekárňach, pričom najbližšie lekárne sa nachádzajú v obci Pruské a v meste Ilava.

Pneumatiky

    Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem prípadu, keď pneumatiky sú súčasťou starého vozidla určeného na likvidáciu. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Kompozity na báze lepenky

    Kompozitové obaly sú to krabičky hlavne z mlieka a nápojov, ktoré sa po opláchnutí a osušení stlačia, aby sa zmenšil ich objem. Následne sa stohujú a zviažu do balíka a odovzdajú sa v zmysle harmonogramu zberu separovaných zložiek odpadu.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a BRO zo záhrad a parkov

    Medzi tento odpad patrí odpad z kuchyne (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, potravinami znečistený papier), odpad zo záhrad (kvety, pokosená tráva, konáre, lístie, seno, slama, zhnité ovocie a zelenina, vypletá burina, zemina) a iný organický odpad (popol z dreva, hobliny, drevené piliny, hnoj, trus, vlasy, perie, papierové obrúsky, servítky). Všetok tento odpad nesmie byť znečistený chemickými látkami ako napr. farby, laky, plasty, oleje a pod. Tento odpad sa kompostuje v kompostovacom zariadení v domácnosti. Postup výroby kompostovacieho zásobníka a postup správneho kompostovania je uvedený v priložených letákoch - kompostovanie a zásobník.

Elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátory

    Prenosnými batériami a akumulátormi sa rozumejú najmä ceruzkové batérie, gombíkové batérie, batérie do mobilných telefónov a notebookov. Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný zabezpečovať ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu.

   Elektroodpad z domácností (chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, vysávače, TV prijímače, počítače, drobné elektrospotrebiče) je možné odovzdať buď distribútorovi elektrozariadení do spätného zberu tzn. v predajniach elektrospotrebičov alebo osobe oprávnenej na zber elektroodpadu s ktorou má obec zmluvu v zmysle harmonogramu zberu separovaných zložiek odpadu.

 


 

Program odpadového hospodárstva obce Bohunice

    Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) predstavuje strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015. Bol vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Jeho obsah zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „nová rámcová smernica o odpade“). Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 je v poradí štvrtým POH SR. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2005 až 2010, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.

    Program obce je vypracovaný podľa POH Trenčianskeho kraja na roky 2011 – 2015, ktorý nadobudol účinnosť 5. Januára 2014.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka