Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres IlavaHľadať
 
 

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre obec Bohunice

tento

Štatút obce B O H U N I C E


§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Bohunice upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, ďalej rieši širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2. Štatút obce predstavuje základný normatívno-právny a organizačný predpis obce.


§ 2
Postavenie obce

1. Obec Bohunice /ďalej len obec/ je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí v nej majú trvalý pobyt. Územie obce Bohunice je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie a to: BOHUNICE. Zmeny územia obce Bohunice možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 4 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb.

2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a schválenými všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3. Obec má právo na svoje obecné symboly.

4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej povinností možno len zákonom.


§ 3
Obyvatelia obce

1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt podľa osobitného predpisu.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností podľa ustanovení § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zákona.

3. Obec má voči občanom povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.


§ 4
Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre katastrálne územie obce všeobecné záväzné nariadenia /ďalej len nariadenia/.
Nariadenia obce nesmú odporovať ústave a zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať žiadnemu všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj spôsobu kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon.

5. Obec pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.


§ 5
Účtovníctvo obce

1. Obec je účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis.

2. Obec vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch, príjmoch a výdavkoch, o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu a o ďalších skutočnostiach, ktoré tvoria predmet účtovníctva obce.

3. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.


§ 6
Majetok obce

1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky, iné majetkové práva vrátane majetkových práv ostatných subjektov založených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

2. Majetok obce sa používa najmä na účely:
a) verejné
b) podnikateľskej činnosti
c) výkonu samosprávy obce

3. Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely, najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá, tento je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

5. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

6. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.


§ 7
Hospodárenie s majetkom obce

1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku tohto štatútu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

3. V majetkovoprávnych veciach obce koná v jej mene starosta obce.


§ 8
Používanie majetku obce

1. Podmienky používania majetku obce pre osobné účely obyvateľov obce upraví obec svojim nariadením.


§ 9
Zásady hospodárenia s majetkom obce

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravuje Smernica o zásadách hospodárenia s majetkom obce Bohunice, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Smernica upravuje a bližšie vymedzuje najmä:
a) majetok obce,
b) nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
c) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
d) nakladanie s cennými papiermi


§ 10
Financovanie obce

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

4. Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu.

5. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

6. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

§ 11
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

2. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
a) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, z majetku obce, dotáciou so štátneho rozpočtu a podiel na daniach.
b) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými predpismi rozpočtovými pravidlami na príslušný rok.

7. Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane poplatky, pokuty a iné/ ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8. Výsledky hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


§ 12
Ročné provizórium

1. Ak nebude rozpočet obce schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.


§ 13
Orgány obce

1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.

2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov ďalšie svoje orgány, ktorými sú:
a) obecná rada,
b) komisie, ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
c) obecná polícia,
d) obecný hasičský zbor.

3. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať aj iné stále alebo dočasné poradné, výkonné a kontrolné orgány.

 

 

§ 14
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2. Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach má 7 poslancov.


§ 15
Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

2. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

3. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a rozsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesenie obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Bohuniciach.

4. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo svojom nariadení.

5. Uznesenia obecného zastupiteľstva v Bohuniciach sa zverejňujú spôsobom pre obec obvyklým. Za spôsob pre obce obvyklý na zverejnenie uznesenia obecného zastupiteľstva sa považuje vyvesenie na verejnej tabuli a zverejnenie na internetovom portáli obce.

6. Uznesenie obecného zastupiteľstva alebo jeho časť sa nezverejňuje spôsobom uvedeným v ods. 5 len vtedy, ak by jeho zverejnenie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


§ 16
Obecná rada

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.

3. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

4. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.


§ 17
Komisie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie obecného zastupiteľstva ako svoje stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:
a) Komisia pre šport, kultúru a ostatnú kultúrno výchovnú činnosť
b) Komisia na ochranu verejného poriadku
c) Komisia finančno plánovacia
d) Sociálno zdravotná komisia
e) Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

2. Základným poslaním komisií podľa ods. 1 /ďalej len komisie/ je v čase medzi zasadnutiami obecného zastupiteľstva a obecnej rady iniciatívne riešiť úlohy vyplývajúce jej najmä z uznesení obecného zastupiteľstva v rozsahu svojej pôsobnosti podľa ods. 4 až 8.

3. Podľa ustanovení Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Bohuniciach komisie v rozsahu svojej pôsobnosti pripravujú podklady pre zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podávajú na nich svoje návrhy.

4. Do pôsobnosti Komisie pre šport, kultúru a ostatnú kultúrno výchovnú činnosť spadá príprava podkladov pre zasadnutia obecnej rady a a obecného zastupiteľstva predovšetkým v oblasti:
- starostlivosti o kultúrny vývoj obyvateľov obce
- športových a kultúrnych podujatí
- posudzuje obsahovú náplň obecnej kroniky a inej dokumentácie o živote obce /monografie, fotodokumentácie, videozáznamy a pod./.

5. Do pôsobnosti Komisie pre verejný poriadok spadá príprava podkladov pre zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva predovšetkým v oblasti:
- otázok zabezpečenia verejného poriadku pri rôznych spoločenských a iných udalostiach v obci,
- ochrany majetku obce a obyvateľov obce,
- riešenie sporov medzi obyvateľmi obce,
- ďalších otázok týkajúcich sa verejného poriadku a verejnoprospešných služieb.

6. Do pôsobnosti Komisie finančno plánovacej spadá príprava podkladov pre zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva predovšetkým v oblasti:
- problémov regulácie príjmovej a výdavkovej časti, rozpočtu obce a jeho finančných nástrojov,
- otázok správneho hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a ich účelného vynakladania,
- otázok účelného spravovania majetku obce,
- otázok rozvoja podnikateľských aktivít v obci,
- ďalších otázok dotýkajúcich sa ekonomiky obce.

7. Do pôsobnosti Komisie sociálno zdravotnej patrí starostlivosť o obyvateľov obce, príprava podkladov pre zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva predovšetkým v oblasti:
- sociálnych problémov obyvateľov obce, najmä starostlivosť o obyvateľov prestarnutých, nezamestnaných a sociálne odkázaných,
- problémov so zásobovaním obyvateľov obce najmä tovarmi dennej potreby,
- ďalších problémov dotýkajúcich sa starostlivosti o obyvateľov obce,

8. Do pôsobnosti Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie spadá príprava podkladov pre zasadnutia obecnej rady a a obecného zastupiteľstva predovšetkým v oblasti:
- koncepcie investičnej činnosti,
- rozvoja a územného plánovania obce,
- problémov odpadov a odpadových vôd, údržby zelene, verejného osvetlenia, problémy zásobovania pitnou vodou,
- ďalších otázok dotýkajúcich sa výstavby a rozvoja obce

9. Komisie sú jednou z organizačných foriem zapojenia obyvateľov obce – odborníkov v určitej oblasti /poslancov obecného zastupiteľstva a menovaných členov/ do rozhodovania obecného zastupiteľstva.

10. Činnosť príslušnej komisie riadi a organizuje jej predseda. Zvoláva jej schôdze, riadi ich priebeh a pripravuje program schôdze. Predseda komisie ďalej zostavuje plán činnosti komisie a organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva. Zastupuje komisiu navonok vo vzťahu k obecnej rade a k obecnému zastupiteľstvu, resp. k obecnému úradu. V prípade, že je člen komisie pasívny /nevyjadruje sa k daným problémom, nie je ochotný spolupracovať pri plnení úloh komisie, nekvalifikovane a neodborne zasahuje do práce komisie a pod., môže ho obecné zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie kedykoľvek odvolať. Za dodržiavanie ustanovení tohto štatútu v oblasti činnosti príslušnej komisie zodpovedá jej predseda.

11. Komisia si stanovuje plán zasadnutí v nadväznosti na plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva. Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje záznam o priebehu a obsahu rokovania, ktorý sa doplní prezenčnou listinou o účasti na rokovaní. Takéto záznamy odovzdá každý predseda komisie ostatným poslancom obecnej rady najneskôr dva dni pred rokovaním obecnej rady, kedy sa výsledky rokovania komisií podľa záznamov prerokujú.

12. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

13. Komisia v rámci svojej pôsobnosti vypracúva svoje stanoviská k materiálom, prerokúvaným obecnými orgánmi.


§ 18
Obecný hasičský zbor a obecná polícia

1. Obec je povinná
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

2. Zriadenie, postavenie a úlohy obecnej polície upravuje osobitný zákon.

 

§ 19
Starosta obce

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.

3. Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

4. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

5. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v stanovenej lehote. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

6. Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

7. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 5 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

8. Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.


§ 20
Zástupca starostu

1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

2. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

3. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

4. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení


§ 21
Obecný úrad

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2. Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

3. Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 22
Hlavný kontrolór

1. Hlavného kontrolóra volí na šesť rokov obecné zastupiteľstvo a je zamestnancom obce. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce,

2. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas.

3. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

4. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom

6. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.

7. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu.

8. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom zákona alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

9. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

10. Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení odseku 3,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom


§ 23
Pravidlá kontrolnej činnosti

1. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti obec ustanoví uznesením.


§ 24
Miestne referendum

1. Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
d) zmenu označenia obce..

3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obecné zastupiteľstvo upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.


§ 25
Zhromaždenie obyvateľov obce

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

  
§ 26
Poslanci

1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách, ktoré sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2. Poslanci sa pri výkone svojej funkcie riadia obecnými záujmami a vykonávajú ju v súlade s ústavou a zákonmi.

3. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením.

4. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

5. Funkčné obdobie poslancov sa začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí sa dňom skončenia volebného obdobia.

6. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

7. Poslanec je oprávnený:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety a pripomienky,
b) interpelovať starostu prípadne členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach, týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
d) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór,
e) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

8. Poslanec je povinný:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na rokovaniach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

9. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva.

10. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

11. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

12. Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania, sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.

 

§ 27
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1. Veci spoločného záujmu obce Bohunice a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce Bohunice s okolitými mestami a obcami.

2. Obec môže vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy, spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.


§ 28
Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s okresnými a obvodnými úradmi, špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou/.

2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.


§ 29
Symboly obce

1. Symbolmi obce sú:
a) erb obce Bohunice,
b) zástava obce Bohunice,
c) pečať obce Bohunice.

§ 30
Erb obce

1. Erb obce Bohunice tvorí v modrom štíte na zelenej trávnatej pažiti zlatý snop piatich bezostých klasov prekrytý strieborným položeným obráteným a prevráteným lemešom a vľavo sprevádzaný strieborným šikmým čerieslom.

2. Podrobné záväzné vyobrazenie erbu obce Bohunice tvorí príloha č. 1 tohto štatútu.

3. Právo používať erb obce je viazané na súhlas starostu, ktorý ho vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu, potvrdenie o zaplatení ceny za používanie erbu.

4. Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce Bohunice,
d) na budovách, kde má sídlo obecný úrad v Bohuniciach,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov a pracovníkov obce,
h) na rovnošatách obecného požiarneho zboru,
i) na označení vozidiel obce a obecného požiarneho zboru.

5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti a oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa erb obce nepoužíva. Listový papier s erbom používa výlučne starosta.

6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

7. Obec Bohunice určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce, ako aj výšku ceny za používanie erbu a sumu sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.


§ 31
Zástava obce

1. Zástavu obce Bohunice – vlajka pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej 1/6, žltej 2/6, bielej 1/6 a zelenej 2/6. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Bohunice tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

3. Zástavu obce Bohunice používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností, ktoré sú prístupné verejnosti.

5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.

6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

7. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

8. Pri používaní a vyvesovaní zástavy sa musia dodržať tieto pravidlá:
a) zástava nesmie byť poškodená, zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

9. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.

10. Obec Bohunice určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce.


§ 32
Pečať obce

1. Pečať obce Bohunice tvorí erb obce Bohunice s hrubopisom:
„ OBEC BOHUNICE „ .


2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, pri udelení štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov.

3. Pečať uschováva starosta obce.


§ 33
Odmeny

1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.


§ 34
Kronika obce

1. Kronika obce Bohunice sa vedie v úradnom jazyku.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú 1 krát a to po skončení roka. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

4. Systematická stránka spracovania kroniky bude predmetom samostatnej smernice.

5. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


§ 35
Pomoc obyvateľom obce pri mimoriadnych situáciách


1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, zabezpečí mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.


§ 36
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených základov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku.


§ 37
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Štatút obce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

3. Štatút obce Bohunice bol schválený obecným zastupiteľstvom v Bohuniciach dňa 12.04.2013.

4. Štatút obce Bohunice nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom v Bohuniciach.


Príloha č.1 – erb obce
Príloha č.2 – zástava obce
 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka