Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres IlavaHľadať
 
 

Združenie obcí pod Bielymi Karpatami

Úspešné projekty

     kohez-fond.jpgop-kzp.jpg

   

 

 

Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísalo s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/241.

Prijímateľ:
Názov: Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
Sídlo: Pod Kostolom 1, 018 52 Pruské
IČO: 42 024 170
Kód projektu: 310011L275

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Celkové finančné náklady: 208 700,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 198 265,00 EUR

    Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) - kompostovaním. Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný BRKO sa zužitkuje - skompostuje v mieste svojho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v obciach sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostární). Zákon o odpadoch ukladá povinnosť obciam, ktoré predchádzajú vzniku odpadu kompostovaním zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.

Miesto realizácie projektu: Bohunice, Bolešov, Červený Kameň, Dulov, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa.

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk

 


 

Kto sme ...

    Združenie obcí pod Bielymi Karpatami je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením obcí regiónu pod Bielymi Karpatmi. Združenie bolo založené 26.6.2007 zmluvou o založení združenia obcí. Členmi združenia sú obce Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa a Vršatské Podhradie. Sídlo združenia je Obecný úrad Pruské, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské. Predsedom združenia je Ing. Peter Hajdúch, starosta obce Bohunice a podpredsedom združenia je Ing. Rastislav Krajčík starosta obce Tuchyňa.


 
ÚvodÚvodná stránka